strategia militare romana

Strategia militară a României porneşte de la abordarea extinsă a securităţii naÅ£ionale, în care apărarea se îmbină şi echilibrează reciproc cu dimensiunile de ordine publică, informaÅ£ii, contrainformaÅ£ii şi de securitate, diplomatică, de management al situaÅ£iilor de criză, educaÅ£ională, de sănătate, economică, energetică şi demografică. În raport cu specificul, durata şi complexitatea misiunilor, Armata României dezvoltă şi angajează capabilităţi adecvate, dimensionate şi configurate modular, conform principiului flexibilităţii, pentru îndeplinirea întregii game de misiuni. stratēgía (lat. Pentru îndeplinirea unor sarcini şi responsabilităţi specifice se constituie forÅ£e pentru operaÅ£ii speciale şi informaÅ£ii militare, forÅ£e pentru sprijin logistic şi forÅ£e pentru comunicaÅ£ii, informatică şi apărare cibernetică. Si tratta di giochi in cui devi preparare una tattica vincente per sconfiggere l'avversario. Abilitatea de a produce cu precizie efectele dorite, angajând eficient forÅ£ele destinate pentru misiune, este dependentă de arhitectura suplă a structurii de comandă, de calităţile liderilor şi de iniÅ£iativa executanÅ£ilor. ForÅ£ele navale desfăşoară acÅ£iuni militare, independent sau în cadrul unor grupări multinaÅ£ionale, pentru asigurarea integrităţii spaÅ£iului maritim şi fluvial, participarea la impunerea respectării legislaÅ£iei naÅ£ionale şi internaÅ£ionale în apele teritoriale, zona contiguă şi zona economică exclusivă, executarea operaÅ£iei de securitate maritimă şi a intervenÅ£iei pentru căutare-salvare pe mare şi pe fluviu. Misiunile armatei şi obiectivele militare naÅ£ionale. Vaccinarea va fi gratuită şi voluntară. e) în domeniul formării liderilor militari: - dezvoltarea unei culturi organizaÅ£ionale coerente, care să permită pregătirea liderilor militari în toate domeniile securităţii şi apărării naÅ£ionale; - eficientizarea procesului de selecÅ£ie, formare şi perfecÅ£ionare a liderilor militari; - adaptarea permanentă a pregătirii liderilor militari la noile provocări ale mediului de securitate şi dezvoltării tehnologice; - formarea noii generaÅ£ii de lideri militari inovatori, flexibili, eficienÅ£i, cu experienţă în teatre de operaÅ£ii şi în comandamente aliate; - asigurarea pregătirii profesionale a liderilor militari în vederea îndeplinirii cerinÅ£elor la nivel naÅ£ional, comunitar şi aliat. Conceptul de securitate naÅ£ională extinsă impune pregătirea militarilor sub aspectul înÅ£elegerii rolului structurilor puterii de stat şi al organizaÅ£iilor internaÅ£ionale, pentru asigurarea sinergiei de acÅ£iune a tuturor actorilor din zona de acÅ£iuni militare. I membri della legione romana antica erano i maestri della strategia militare. Pe de o parte, este necesară identificarea unei soluÅ£ii coerente în faÅ£a acÅ£iunilor. b) Apărarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României se va realiza prin: - participarea la identificarea şi descurajarea oricărui tip de agresiune, alături de celelalte instrumente de putere ale statului; - ridicarea graduală a capacităţii de luptă a structurii de forÅ£e; - angajarea tuturor capabilităţilor cinetice şi noncinetice pentru contracararea acÅ£iunilor ostile la adresa securităţii naÅ£ionale; - respingerea oricărei agresiuni armate la adresa României, independent şi/sau în cadrul apărării colective a NATO sau clauzei de asistenţă mutuală a UE; - acÅ£iunea integrată, pe întregul teritoriu naÅ£ional, cu pachetul de forÅ£e NATO destinat să acÅ£ioneze în baza prevederilor art. 708 din 28 septembrie 2016. Fenomenul terorist nu reprezintă, pentru moment, o ameninÅ£are directă, însă apropierea geografică de zonele în care acest fenomen se manifestă pregnant, precum şi participarea ţării noastre la acÅ£iunile de stabilizare/reconstrucÅ£ie din zone de conflict îi pot determina pe promotorii terorismului să înscrie România pe lista Å£intelor vizate. La pace, conducerea se exercită de către autorităţile constituÅ£ionale ale statului, pe trei niveluri - politic, politico-militar şi militar, astfel: - la nivel politic, conducerea apărării naÅ£ionale se exercită de Preşedintele României, Parlamentul României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, denumit în continuare CSAT, şi Guvernul României; - la nivel politico-militar, conducerea Armatei României se exercită de către ministrul apărării naÅ£ionale; - la nivel militar, conducerea structurii de forÅ£e a Armatei României se exercită de către şeful Statului Major General/Statului Major al Apărării. La nivel regional persistă unele stări de tensiune, determinate atât de tendinÅ£a unor actori statali de a acÅ£iona în logica sferelor de influenţă, controlând zone de importanţă strategică, cât şi de menÅ£inerea vechilor dispute de natură etnică sau religioasă, separatiste, ori de contestare a frontierelor existente. ForÅ£ele pentru comunicaÅ£ii, informatică şi apărare cibernetică asigură, prin capabilităţi fixe şi dislocabile, sprijinul de luptă pentru managementul, operarea şi mentenanÅ£a infrastructurii, sistemelor şi serviciilor de comunicaÅ£ii, informatică, securitate informaÅ£ională şi apărare cibernetică, în Å£ară şi în afara teritoriului naÅ£ional. Proliferarea armelor de distrugere în masă, a tehnologiilor şi materialelor nucleare, a armamentelor şi mijloacelor letale neconvenÅ£ionale continuă să reprezinte o ameninÅ£are semnificativă. Strategia își propune, ca obiective generale, asigurarea unui mediu favorabil vaccinării, ca politică eficace de prevenție COVID-19 la nivelul populației României , dar și crearea premizelor de operaționalizare a activitatii de vaccinare anti-COVID-19 la nivel populațional, ca parte integranta a programului național de vaccinare”, potrivit sursei citate. În domeniul resurselor umane numărul de posturi bugetate va rămâne constant, pe toată durata de aplicare a acordului politic, respectiv 81.129, şi stă la baza estimării cheltuielilor de personal. ForÅ£ele aeriene: apără spaÅ£iul aerian naÅ£ional şi spaÅ£iul aerian comun al AlianÅ£ei, operaÅ£ionalizează şi menÅ£in operaÅ£ionalizarea forÅ£elor şi mijloacelor aeriene, sprijină celelalte categorii de forÅ£e ale Armatei şi participă la rezolvarea situaÅ£iilor de urgenţă şi intervenÅ£ie în sprijinul autorităţilor locale, precum şi la îndeplinirea angajamentelor internaÅ£ionale. Rusia este enervata de faptul ca in Romania si Polonia SUA investesc masiv in aparare si aduc sisteme de rachete. Resursele tehnologice şi de cercetare vor asigura baza modernizării echipamentelor şi tehnicii militare în scopul dezvoltării capabilităţilor necesare Armatei României pentru îndeplinirea misiunilor de apărare naÅ£ională conform direcÅ£iilor stabilite. Parte componentă a artei militare, care se ocupă cu problemele pregătirii, planificării și ducerii războiului și operațiilor militare. e) Sprijinirea autorităţilor administraÅ£iei publice centrale şi locale, în situaÅ£ii de urgenţă, pentru acordarea de asistenţă populaÅ£iei şi managementul consecinÅ£elor dezastrelor, prin: - salvarea şi evacuarea populaÅ£iei din zonele aflate în situaÅ£ii de urgenţă; - participarea la acÅ£iuni de intervenÅ£ie pentru înlăturarea consecinÅ£elor dezastrelor naturale, ale fenomenelor meteorologice extreme şi ale accidentelor tehnologice; - transportul bunurilor de primă necesitate pentru populaÅ£ia afectată şi a echipelor de intervenÅ£ie care aparÅ£in instituÅ£iilor din SNS. *2) SUA, Germania, FranÅ£a, Italia, Spania, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Turcia, Azerbaidjan, Moldova şi Republica Coreea. Strategia de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 în România va fi prezentată public în cadrul unei conferințe de presa susținută vineri, începând cu ora 16.00, la Palatul Victoria. Medicul Valeriu Gheorghiță a declarat că încrederea publică va sta la baza succesului campaniei de vaccinare, dar "încrederea se câștigă, nu se impune". Starea finală dorită constă în realizarea capacităţii de acÅ£iune întrunite a Armatei României şi a structurii de forÅ£e necesare îndeplinirii nivelului de ambiÅ£ie; descurajarea unei potenÅ£iale agresiuni; executarea unei operaÅ£ii de apărare, pe teritoriul naÅ£ional, pentru contracararea acÅ£iunilor agresive convenÅ£ionale, neconvenÅ£ionale şi/sau hibride, până la intervenÅ£ia forÅ£elor principale aliate; participarea, conform angajamentelor asumate, la o operaÅ£ie majoră de apărare colectivă NATO de tip Art. Structura de comandă şi structura de forÅ£e a Armatei României. În scopul îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor militare desfăşurate la nivel naÅ£ional şi la nivel aliat, Armata României constituie, din punct de vedere acÅ£ional: - structuri din pachetul de forÅ£e gata de luptă permanent, pentru supraveghere şi avertizare timpurie, sprijinul autorităţilor civile şi antiterorism; - structuri din pachetul de forÅ£e cu capacitate de reacÅ£ie imediată, pentru evitarea surprinderii şi angajarea în acÅ£iuni militare de intensitate redusă, menÅ£inerea integrităţii spaÅ£iului aerian al României - integrat în Sistemul Extins de Apărare Aeriană al NATO, controlul asupra apelor teritoriale, precum şi pentru descurajare şi reacÅ£ie, pregătirea apărării obiectivelor importante din adâncimea strategică şi punerea în aplicare a acÅ£iunilor specifice pentru implementarea la nivel naÅ£ional a măsurilor NATO de răspuns la criză; - structuri din pachetul de forÅ£e cu capacitate de reacÅ£ie rapidă pentru descurajarea unei agresiuni iminente; - structuri din pachetele de forÅ£e pentru apărarea strategică şi/sau respingerea agresiunii; - structuri care se constituie la mobilizare pentru regenerarea forÅ£elor. Războiul hibrid, ca ameninÅ£are din partea unui adversar statal sau nonstatal, care utilizează vectorial şi într-o manieră conjugată metode şi mijloace convenÅ£ionale şi neconvenÅ£ionale, poate reprezenta un risc major la adresa securităţii României. Riscurile şi ameninţările de natură militară la adresa securităţii României se manifestă pe mai multe planuri. În cadrul structurii de forÅ£e ale NATO, în România acÅ£ionează: MND-SE HQ, Unitatea de Integrare a ForÅ£elor NATO, denumită în continuare NFIU, Modulul de ComunicaÅ£ii Dislocabil, denumit în continuare DCM-"E", şi Baza militară pentru asigurarea apărării antirachetă Deveselu. România poate fi, concomitent, zonă de tranzit pentru persoane implicate în activităţi infracÅ£ionale ca migraÅ£ia ilegală sau traficul ilegal de armament şi materiale cu dublă utilizare, dar şi stat-Å£intă pentru un oponent având ca obiective inclusiv facilităţi militare de pe teritoriul naÅ£ional. Realizarea şi menÅ£inerea unei capacităţi de reacÅ£ie adecvate îndeplinirii misiunilor vor fi susÅ£inute prin alocarea resurselor specifice, la un nivel corespunzător şi prin valorificarea, în procesul de pregătire, a experienÅ£ei dobândite în misiuni internaÅ£ionale şi în teatrele de operaÅ£ii din Afganistan, Irak, Balcanii de Vest, Marea Mediterană sau Golful Aden. ForÅ£ele terestre asigură capabilităţile de manevră, de lovire şi de protecÅ£ie, în măsură să realizeze dislocarea, prezenÅ£a, extinderea şi continuitatea acÅ£iunilor militare preponderent terestre în zonele de interes ale României şi/sau aliaÅ£ilor, la pace, în situaÅ£ii de criză şi pe timp de război. Pentru asigurarea unui nivel optim de coerenţă, flexibilitate şi abilitate instituÅ£ională, documentul urmăreşte materializarea direcÅ£iilor de acÅ£iune referitoare la configurarea, dimensionarea, pregătirea şi înzestrarea Armatei României. Obiectivele militare naÅ£ionale, pentru perioada 2016-2019, sunt: - dezvoltarea capabilităţilor de apărare necesare pentru cunoaşterea, prevenirea, descurajarea şi respingerea oricăror acÅ£iuni agresive la adresa ţării noastre; - participarea la realizarea sistemului naÅ£ional de management integrat al crizelor; - întărirea profilului militar al României în cadrul organizaÅ£iilor internaÅ£ionale şi al iniÅ£iativelor regionale; - creşterea prezenÅ£ei aliate pe teritoriul naÅ£ional, concomitent cu dezvoltarea cadrului legal şi realizarea proiectelor de infrastructură necesare susÅ£inerii acestei prezenÅ£e; - contribuÅ£ia la dezvoltarea capabilităţilor NATO de apărare împotriva atacurilor cu rachete balistice; - consolidarea cooperării militare în cadrul parteneriatelor strategice, în mod deosebit cu SUA şi sprijinirea activităţilor diplomatice, informaÅ£ionale şi economice pentru promovarea intereselor naÅ£ionale; - dezvoltarea unor iniÅ£iative de cooperare şi parteneriate cu armatele statelor vecine; - sprijinirea autorităţilor administraÅ£iei publice centrale şi locale care au rol principal în managementul situaÅ£iilor de urgenţă; - contribuÅ£ia la realizarea rezilienÅ£ei societăţii româneşti în raport cu schimbările impredictibile ale mediului de securitate. Members of the ancient Roman Legions were the masters of military tactics . DISCIPLINA MILITARIS. Questa collana di volumi dell’editore Helion & Company “Dalla ragione alla rivoluzione” prende in esame, sotto l’aspetto militare, il periodo storico che va dal 1721 al 1815, un’epoca in cui la strategia basata sulle fortezze statiche e le battaglie in file lineari, lasciarono il posto alla cosiddetta “nazione in armi” e ai primi albori della “Guerra totale”. Atingerea nivelului planificat al capacităţii operaÅ£ionale, în procesul de operaÅ£ionalizare a structurilor, se va realiza prin revitalizarea, redistribuirea şi asigurarea stării de operativitate tehnică a echipamentelor actuale, precum şi prin înzestrarea acestora cu echipamente noi, implicând industria românească în realizarea produselor şi serviciilor necesare Armatei României. L’azzardata azione degli Scipioni se da un lato tentava di mettere alle corde la presenza cartaginese in Hispania, in realtà si discostava da quello che era lo scopo originario della strategia militare romana, e cioè il contenimento del nemico, impedendogli il passaggio in terra italica. În perioada următoare, tendinÅ£ele în mediul de securitate se vor înscrie, probabil, pe linia continuării eforturilor de stabilizare a zonelor afectate de conflicte cu diferite intensităţi, în contextul confruntării dintre actorii geopolitici importanÅ£i. Acestea vor trebui să aibă un caracter integrator, pe deplin corelate cu acÅ£iunile celorlalte instrumente de putere naÅ£ională, într-un cadru interinstituÅ£ional coerent şi flexibil. Nu va mai fi suficient ca operaÅ£iile viitoare să fie executate întrunit. Lărgirea spectrului riscurilor şi ameninţărilor neconvenÅ£ionale, asimetrice şi diversificarea tipologiei crizelor şi conflictelor solicită o abordare interdependentă, multidimensională a ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor şi un răspuns întrunit, interinstituÅ£ional, în medii de operare ostile, în condiÅ£ii geoclimatice dificile, configurând o structură de forÅ£e adecvată misiunii. Din punct de vedere operaÅ£ional, Armata României se constituie din: - structuri de comandă, control şi comunicaÅ£ii: comandamentele operaÅ£ionale ale categoriilor de forÅ£e, Comandamentul ForÅ£ei Întrunite, Comandamentul Logistic Întrunit, Comandamentul ComunicaÅ£iilor, Informaticii şi Apărării Cibernetice, comandamente de divizie, de flotă, flotilă, centre de operaÅ£ii; - structuri pentru asigurarea cu informaÅ£ii: mari unităţi şi unităţi de cercetare, supraveghere şi recunoaştere; - structuri de angajare: mari unităţi şi unităţi mecanizate, de infanterie, vânători de munte, operaÅ£ii speciale, tancuri, artilerie, poliÅ£ie militară, operaÅ£ii psihologice, de infanterie marină, escadrile de aviaÅ£ie de luptă, aviaÅ£ie de instrucÅ£ie, elicoptere de luptă şi divizioane de nave de luptă la mare şi fluviu; - structuri de sprijin de luptă: mari unităţi şi unităţi de rachete sol-aer, de apărare antiaeriană, de geniu de luptă, de protecÅ£ie chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară, denumită în continuare CBRN, de minare/deminare maritimă şi pentru protecÅ£ia demnitarilor militari români şi străini pe teritoriul naÅ£ional; - structuri de proiecÅ£ie şi mobilitate: escadrile de transport aerian tactic şi de elicoptere de transport; - structuri de sprijin logistic: mari unităţi şi unităţi de logistică operaÅ£ională pentru forÅ£ele terestre, aeriene, navale şi comunicaÅ£ii şi informatică, precum şi baze logistice de susÅ£inere. De aceea, cred ca este foarte important sa alocam cei 2% din PIB pentru armata si sa achizitionam cele mai performante tehnologii militare. Principiile strategice sunt definite într-o viziune modernă, din care decurg, în mod logic, conceptele strategice şi operaÅ£ionale pe care se vor fundamenta rolul şi întrebuinÅ£area forÅ£elor Armatei României. Oct 16, 2020 la grande strategia dellimpero romano Posted By R. L. StineLtd TEXT ID 63717b9e Online PDF Ebook Epub Library subordinazione delle priorita tattiche degli ideali marziali e degli istinti bellici ai propositi politici costituisce la chiave del successo della strategia imperiale Armata României va contribui, de asemenea, la promovarea stabilităţii regionale şi Euro-Atlantice, prin participarea la operaÅ£ii de răspuns la criză, sub comandă NATO, UE, ONU şi OSCE şi în cadrul coaliÅ£iilor. În acelaşi timp, garanÅ£iile de securitate şi apărare colectivă oferite de statutul de membru al AlianÅ£ei Nord-Atlantice, clauza de solidaritate şi asistenţă reciprocă în cadrul Uniunii Europene şi parteneriatele strategice, dintre care cel cu Statele Unite ale Americii este esenÅ£ial, reprezintă dovezi ale parcursului democratic, ale evoluÅ£iei societăţii româneşti către un plus de securitate. Depinde de: continuitate în promovarea unor principii şi valori; previzibilitate, pe termen mediu şi lung, în ducerea la îndeplinire a deciziilor asumate; transparenţă în planificarea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor asumate; dezvoltarea de capabilităţi militare, la nivel naÅ£ional sau în cadru multinaÅ£ional; - abordarea şi planificarea interinstituÅ£ională constituie conceptul fundamental de operare prin care Armata României dezvoltă relaÅ£ii cu toate instituÅ£iile şi structurile naÅ£ionale cu responsabilităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranÅ£ei naÅ£ionale, precum şi cu actori internaÅ£ionali; - rezilienÅ£a presupune abilitatea SNS de a rezista unui atac şi de a-şi reveni în urma acestuia, dezvoltând capabilităţi suficiente de a anticipa şi a contracara o ameninÅ£are, de a asigura condiÅ£iile de victorie şi soluÅ£iile optime de răspuns. Toate drepturile rezervate. Copyright © 2020 - Ministerul Justiției. România îşi consolidează apărarea naÅ£ională şi prezervă interesele naÅ£ionale în Marea Neagră şi la fluviul Dunărea, independent, până la activarea mecanismelor de funcÅ£ionare tip "Articol 5"/NATO sau "Articol 42/7"/TEU, precum şi prin dezvoltarea cooperării cu aliaÅ£ii din proximitate şi iniÅ£iativele regionale de cooperare militară. Strategia militară defineşte principiile şi conceptele strategice şi operaÅ£ionale, care asigură îndeplinirea obiectivelor militare naÅ£ionale şi misiunile stabilite. Abordarea cuprinzătoare, prin stabilirea unor modalităţi concrete de cooperare interinstituÅ£ională, reprezintă un factor primordial în realizarea unui proces decizional logic şi eficient, precum şi a unei structuri de comandă şi control integrată, suplă şi standardizată. c) pentru pregătirea comandamentelor şi instruirea forÅ£elor: - dezvoltarea programului naÅ£ional pentru realizarea unei pregătiri consolidate, la nivel întrunit, în cadru multinaÅ£ional; - conexarea exerciÅ£iilor planificate şi desfăşurate la nivel naÅ£ional cu cele NATO prin Programul militar de instruire şi exerciÅ£ii al AlianÅ£ei; - instruirea individuală şi colectivă cu întrebuinÅ£area lecÅ£iilor învăţate, a bunelor practici şi transferul de experienţă în scopul îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor specifice; - optimizarea procesului de instruire pentru creşterea capacităţii de acÅ£iune a structurilor/grupărilor de forÅ£e; - dezvoltarea, la nivel întrunit, a capacităţii militare naÅ£ionale de instruire prin simulare; - asigurarea coerenÅ£ei şi continuităţii sistemului de învăţământ militar, precum şi dezvoltarea relaÅ£iilor bilaterale cu alte instituÅ£ii de învăţământ din armatele statelor membre NATO şi UE; - îmbunătăţirea calităţii infrastructurii instituÅ£iilor de învăţământ militar prin informatizare şi asigurarea logisticii didactice, corespunzător perspectivelor de înzestrare a Armatei României. Dezvoltarea capabilităţilor Armatei României se realizează prioritar pentru: - structurile gata de luptă permanent, destinate supravegherii şi avertizării timpurii, executării serviciului de luptă, intervenÅ£iei la obiectivele militare, la criză teroristă şi în situaÅ£ii de urgenţă; - structurile cu capacitate de reacÅ£ie imediată, destinate executării acÅ£iunilor de luptă pe teritoriul naÅ£ional, prin reacÅ£ie imediată, descurajare şi demonstraÅ£ie de forţă; - forÅ£ele nominalizate pentru componentele ForÅ£ei consolidate de răspuns a NATO şi pentru Grupurile tactice de luptă ale UE; - forÅ£ele asumate în cadrul procesului NATO de planificare a apărării, prin Å£intele de capabilităţi, prin Planul UE de dezvoltare a capabilităţilor şi prin Sistemul ONU de management al capabilităţilor pentru operaÅ£ii de menÅ£inere a păcii; - capabilităţile destinate participării la implementarea proiectelor, programelor şi iniÅ£iativelor de dezvoltare în cadrul multinaÅ£ional asigurat de NATO şi UE; - alte structuri care asigură creşterea potenÅ£ialului de angajare în acÅ£iuni militare. Prova una vasta raccolta di giochi di strategia. 5 sau la o operaÅ£ie de mare intensitate desfăşurată de UE, pe baza clauzei de asistenţă mutuală. Resursele materiale asigură gradul de înzestrare cu echipamente, prevăzut în Codul NATO de capabilităţi, în concordanţă cu tipul de structură nominalizat pentru fiecare capabilitate în parte. Ora vale la pena, quindi, di allungare un po’ il nostro elenco con altri 6 videogiochi per PC che potrebbero rappresentare delle valide alternative. La instituirea stării de asediu, declararea stării de mobilizare şi/sau a stării de război conducerea acÅ£iunilor militare se realizează, la nivel strategic, de către comandantul Centrului NaÅ£ional Militar de Comandă, denumit în continuare CNMC, iar la nivel operativ de către CFÎ, şi componentele/centrele operaÅ£ionale ale SNS. RelaÅ£ionarea interinstituÅ£ională se realizează prin asigurarea implementării ConcepÅ£iei de realizare a sistemului de comunicaÅ£ii şi informatic al ForÅ£elor Armate, care să permită schimbul de date şi informaÅ£ii în volum complet, protejat, şi perfecÅ£ionarea procedurilor de lucru în comun. Aceste misiuni sunt îndeplinite de brigada pentru operaÅ£ii speciale şi cea pentru informaÅ£ii militare, precum şi de structuri specializate pentru operaÅ£ii speciale existente în organica ForÅ£elor Aeriene şi a ForÅ£elor Navale. AcÅ£iunile de transformare, în cadrul direcÅ£iilor prezentate, vor fi detaliate în planuri de acÅ£iune pentru realizarea obiectivelor propuse. OperaÅ£iile informaÅ£ionale, ca modalitate eficientă de destabilizare a statelor-Å£intă, reprezintă un factor de risc aparte, prin capacitatea de a crea diviziuni în societate, de a slăbi încrederea în guvernele naÅ£ionale şi de a afecta coeziunea NATO şi a UE. Conceptele de operare şi funcÅ£ionale utilizate în planificarea acÅ£iunilor militare sunt: - managementul integrat al crizelor - asigură configurarea unui sistem naÅ£ional integrat pentru: elaborarea, din timp, a planurilor naÅ£ionale; realizarea oportună, simultană a acÅ£iunilor de intervenÅ£ie; implementarea integrată a măsurilor de răspuns; interoperabilitatea cu Sistemul NATO de Răspuns la Criză, sistemul UE de management al crizelor şi cu alte sisteme similare existente pe plan internaÅ£ional; - protecÅ£ia integrală asigură proiectarea şi aplicarea unor măsuri de protecÅ£ie active şi pasive, pe mai multe niveluri, în spaÅ£iile de operare aerian, terestru, naval şi cibernetic, pentru contracararea riscurilor şi ameninţărilor, pregătirea capabilităţilor pentru intervenÅ£ie şi a procedurilor de angajare preventivă; - logistica integrată asigură cadrul necesar şi capabilităţile care să permită dislocarea rapidă şi susÅ£inerea forÅ£elor proprii şi aliate pe teritoriul naÅ£ional, în cooperare cu sistemele logistice ale ţărilor aliate şi cele ale structurii de comandă NATO, inclusiv libertatea de mişcare, trecerea rapidă a frontierelor de stat, transportul strategic şi intrateatru. În primele şase luni ale campaniei de vaccinare împotriva Covid-19, România îşi propune să vaccineze 60-70% din populaţie, adică circa 13 milioane de persoane, a anunţat medicul Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare. Strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania este prezentata intr-o conferinta de presa transmisa in direct in dupa-amiaza zilei de vineri, 4 decembrie. Constituirea, dezvoltarea şi menÅ£inerea capabilităţilor se realizează având în vedere cerinÅ£ele şi acÅ£iunile specifice în următoarele direcÅ£ii: doctrină, organizare, pregătire, înzestrare, formarea liderilor militari, personal, infrastructură şi interoperabilitate, astfel: - dezvoltarea/armonizarea cadrului normativ pentru abordarea interinstituÅ£ională a securităţii şi apărării naÅ£ionale; - continuarea procesului de acceptare şi implementare a standardelor NATO la nivelul întregii structuri de forÅ£e; - participarea la dezvoltarea conceptului de contracarare a războiului hibrid; - dezvoltarea cadrului normativ pentru executarea/ contracararea operaÅ£iilor speciale, în mediul urban, informaÅ£ionale, psihologice şi cibernetice; - actualizarea reglementărilor în domeniul instruirii în Armata României, pentru asigurarea unui nivel ridicat de interoperabilitate. Ecco una bella, fornita e aggiornata raccolta di giochi di guerra, la maggior parte dei quali browser games di ruolo e di strategia.Guerra in ambientazione moderna, dove si rivivono e decidono di nuovo le sorti dei conflitti mondiali con aerei e carri armati e si combatte per la conquista virtuale di territori e potere.. Totodată, cu resursele financiare asigurate prin programele, proiectele şi iniÅ£iativele NATO sau UE se dezvoltă capabilităţile care sprijină atât îndeplinirea angajamentelor asumate în relaÅ£ia cu aceste organisme, cât şi misiunile şi sarcinile specifice, la nivel naÅ£ional. Misiunile Armatei României se îndeplinesc prin acÅ£iuni şi sarcini specifice, astfel: a) ContribuÅ£ia la securitatea României pe timp de pace se va realiza prin: - realizarea şi menÅ£inerea capacităţii operaÅ£ionale a structurii de forÅ£e; - planificarea şi acÅ£iunea în sistem interinstituÅ£ional; - supravegherea, controlul şi protecÅ£ia spaÅ£iului aerian al României; - asigurarea securităţii spaÅ£iului terestru, maritim şi fluvial al României; - apărarea sistemelor proprii împotriva atacurilor cibernetice şi participarea la asigurarea securităţii cibernetice la nivel naÅ£ional; - identificarea factorilor de risc militar pe baza capabilităţilor întrunite de informaÅ£ii, supraveghere şi recunoaştere, denumită în continuare JISR, realizarea superiorităţii informaÅ£ionale şi distribuirea oportună a informaÅ£iilor către factorii de decizie politico-militari; - revederea şi modernizarea sistemului de pregătire a rezerviştilor; - continuarea procesului de pregătire a teritoriului pentru apărare; - desfăşurarea sau participarea la acÅ£iuni specifice de evacuare a cetăţenilor români din străinătate; - participarea la combaterea ameninţărilor din Marea Neagră; - asigurarea permanentă a securităţii facilităţilor, transporturilor şi comunicaÅ£iilor militare. În acest sens vor fi intensificate eforturile privind selecÅ£ia, instruirea şi reÅ£inerea personalului în structurile militare, astfel: - selecÅ£ia va viza atragerea acelor cetăţeni care au calităţile, capacitatea şi dorinÅ£a de a contribui la efortul de apărare naÅ£ională; - instruirea şi educarea vor urmări transmiterea de cunoştinÅ£e şi formarea deprinderilor acÅ£ionale necesare îndeplinirii misiunilor încredinÅ£ate. Atacurile cibernetice sunt o categorie complexă de ameninţări, prin dinamica accentuată, caracterul global, dificultatea identificării sursei atacului şi a stabilirii măsurilor eficiente de contracarare. Plus, we consider that Romania’s Military Strategy has a significant impact on national defence planning. Conceptele strategice şi operaÅ£ionale, în accepÅ£iunea prezentei strategii, descriu modul în care sunt angajate forÅ£ele armate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite şi sunt ierarhizate astfel: a) concepte instituÅ£ionale - rezultă din Strategia naÅ£ională de apărare a ţării şi Carta albă a apărării şi descriu modul în care Armata României contribuie la asigurarea securităţii naÅ£ionale în contextul implementării conceptului de securitate naÅ£ională extinsă; b) concepte de operare - definesc modul de aplicare, în practică, a artei şi ştiinÅ£ei militare şi reliefează modul în care acÅ£ionează forÅ£ele armate în vederea implementării conceptelor instituÅ£ionale la nivel strategic, operativ şi tactic; c) concepte funcÅ£ionale - descriu modul de acÅ£iune a forÅ£elor armate, în domenii specifice/specializate. În contextul susÅ£inerii obiectivelor din domeniul securităţii, stabilite prin Strategia naÅ£ională de apărare a ţării şi Carta albă a apărării, Armata României va fi în măsură să descurajeze şi să contracareze o eventuală agresiune armată asupra teritoriului naÅ£ional şi să participe la descurajarea şi respingerea unei agresiuni în cadrul aliat.

Foggia Calcio 2019/2020, Appartamento Via Zara Roma, Anche Fragile Autore, Concorso Regione Marche 16 Posti, Genoa 90 91, Poesie Sulla Scuola Di Autori Famosi, Beatrice Nella Letteratura, Buongiorno E Buon 31 Agosto, Terzo Ufficiale Di Coperta Stipendio, Hotel Eden Park Cilento,